KONKURSA

„EIROPAS GADA KOKS”

NOLIKUMS

1.  Konkursa organizētāji: Latvijas Mežu sertifikācijas padome un Latvijas Meža īpašnieku biedrība

2.     Konkursa mērķis:

2.1. Veicināt iedzīvotāju interesi iesaistīties vietējā vides un kultūras mantojuma izzināšanā un saglabāšanā.

2.2. Rādīt piemēru citiem iedzīvotājiem izzinot vietējo vides un kultūras mantojumu, atklājot vērtības, kas piemīt nozīmīgiem kokiem;

2.3. Iepazīstināt plašāku sabiedrību, tostarp arī ārpus Latvijas ar kokiem ar interesantu vēsturi, kā arī vietējām un Eiropas kultūras vērtībām.

3.      Konkursa izsludināšana, pieteikšanās un norises laiks:

3.1. Konkurss tiek izsludināts tīmekļa vietnē www.eiropasgadakoks.lv

3.2. Pieteikumu konkursam par Gada koku var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. pašvaldība, izņemot politiskās organizācijas.

3.3. Pieteikumu konkursam iesniedz papīra formā vai elektroniski (elektroniski parakstīts un ieskenēts pieteikums vai elektroniski iesniegts pieteikums, aizpildot Google veidlapas).

3.3.1.     Papīra formātā nosūta pa pastu ne vēlāk kā līdz 31. augustam (pasta zīmogs).

3.3.2.   Iesniedz (nosūta) adresē: Kuģu iela 11-608, Rīga, LV-1048, e-pasts: info@eiropasgadakoks.lv ar norādi: Pieteikums konkursam „Eiropas gada koks”.

3.4. Konkurss „Eiropas gada koks 2023” tiek organizēts laika periodā no 2023. gada 22. aprīlim līdz 31. augustam.

3.5. Pieteikšanās konkursam notiek, aizpildot 1. pielikumā doto veidlapu, kā arī brīvā formā veidotu pieteikuma pamatojumu, kurā norāda nepieciešamo informāciju vai ievada nepieciešamo informāciju Google veidlapā, pievienojot divas fotogrāfijas, lai pretendentu varētu izvērtēt atbilstoši nolikuma 4. punktā minētajiem kritērijiem. Dalībnieki, kam nav iespēja lietot datoru, var zvanīt konkursa organizētājiem un pieteikums tiks aizpildīts telefonsarunas laikā vai par sarunu atsevišķi vienojoties.
Tālruņi: 2 643 2014 (Ilze Ozola), 2 681 4105 (Sigita Alksne), 2 943 5588 (Pauls Rēvelis).

4.      Konkursa vērtēšanā tiek izmantoti šādi kritēriji:

Nr. p.k.

Vērtēšanas kritēriji

1.

Koka stāsts (sasaistē ar cilvēkiem un notikumiem)

2.

Koka kultūrvēsturiskā nozīme             

3.

Koka loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā

4.

Koka kopšana

5.

Koka nozīme ainavā

 

5.      Konkursa “Eiropas gada koks” vērtēšanas komisija:

5.1. Konkursa 1. kārtas komisija sastāv no ne mazāk kā septiņiem komisijas locekļiem.

5.2. Konkursa organizētāju pārstāvji apstiprina Komisiju sastāvu un norīko personu, kas veiks protokolista pienākumus. Komisiju pirmajā sēdē ievēl Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku.

5.3. Komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus speciālistus.

6.      Konkursa norise, uzvarētāju noteikšana un apbalvošana:

6.1. Konkurss notiek divās kārtās:

6.1.1.  Konkursa organizatori uz 1. kārtu virza pieteikumus, kas atbilst konkursa nolikuma un vērtēšanas kritērijiem.

6.1.2.      Laika posmā no 21. līdz 30. jūnijam notiek pieteikto koku izvērtēšanas 1. kārta. Finālistu atlase tiek veikta pēc visu pieteikumu izskatīšanas. Katrs komisijas loceklis aizpilda vērtēšanas tabulu, liekot vērtējumu par katru kritēriju skalā 1-3. Komisijas locekļu aizpildītās tabulas tiek apkopotas, aprēķinot iegūto punktu skaitu katram pretendentam. Uz konkursa finālu tiek atlasīti atbilstošākie pretendenti. Ja punktu skaits ir vienāds diviem vai vairākiem pretendentiem, augstāku vietu iegūst pretendents, kuram vairāk punktu ir piešķīris komisijas priekšsēdētājs. Veicot izvērtēšanu 1. kārtā, komisija lēmuma pieņemšanai izmanto pieteikumā norādīto informāciju, kas sagatavota atbilstoši nolikuma 3.5 punktā minētajam. Komisija izvirza pretendentus konkursa 2. kārtai. Komisija informē visus pretendentus, kas izvirzīti balsošanai 2. kārtā.

6.1.3. Laika posmā līdz 1. novembrim tiek organizēta balsošana par atlasītajiem pretendentiem, kas tiek publicēti tīmekļa vietnē www.eiropasgadakoks.lv. Koks, kurš saņem visvairāk balsu, ir uzvarētājs.

6.2. Apbalvošana:

6.2.1.      Konkursa uzvarētājam – Eiropas gada kokam Latvijā – tiek rīkota sakopšanas talka (ja nepieciešams). Tiek uzstādīta informatīvā zīme un veidots video sižets par koka stāstu. Dāvanā pieteicējam – dižstāds nākotnes koka stāsta veidošanai. 

6.2.2.      2. un 3. vietas ieguvēji saņem veicināšanas balvas.

6.2.3.      Pie pirmo trīs vietu ieguvējiem (kokiem) tiks novietota informatīva plāksnīte. 

6.2.4.      Žūrija var pasniegt Žūrijas speciālo balvu kādam no finālistiem.

6.3. Konkursa uzvarētāja stāsts tiek sūtīts uz Eiropas gada koku starptautisko balsojumu.

6.4. Uzvarētāju apbalvošana notiek saskaņā ar starptautiskā konkursa “European Tree of the Year” norises nosacījumiem. Vairāk informācijas www.treeoftheyear.org

7.  Konkursa komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamos objektus un iegūtos materiālus izmantot apbalvošanas pasākumā un citām ar konkursa norisi un publicitāti saistītām vajadzībām.

8.      Informācija par konkursa rezultātiem tiek ievietota konkursa tīmekļa vietnē www.eiropasgadakoks.lv.

9.      Nosūtot pieteikumu, Jūs iesniedzat savus personas datus. Pārzinis: Biedrība “Latvijas Meža sertifikācijas padome”, kontaktinformācija: Kuģu ielā 11-608, Rīga, LV-1048, e-pasts: info@eiropasgadakoks.lv. Datu apstrādes mērķis: pieteikuma nodrošināšana konkursam “Eiropas gada koks”. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā: https://www.eiropasgadakoks.lv/privatuma-politika

 

 

 

Pielikums nr. 1

konkursa „Eiropas gada koks”  nolikumam

 

 

Latvijas Meža sertifikācijas padomes

 un Latvijas Meža īpašnieku biedrības

 konkursa „Eiropas gada koks”

vērtēšanas komisijai

 

 

PIETEIKUMS

 

 

Es, ____________________________________________vēlos pieteikt

              (vārds, uzvārds)

 

 

Pretendentu Konkursā Eiropas Gada koks ________________________________,

                                                                    (koka suga, pagasts, īpašuma nosaukums)

 

 

 

     

 

Pieteicēja vai kontaktpersonas tālrunis___________________________

 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un piekrītu dalībai konkursā.

 

 

 

 

2023. gada____________________                          ___________________________

  (paraksts, paraksta atšifrējums)

 

 

Aizpildīta pieteikuma veidlapa un pieteikuma pamatojums jāsūta uz adresi: Kuģu ielā 11-608, Rīga, LV-1048, vai elektroniskā formā uz e-pastu: info@eiropasgadakoks.lv ar norādi: Pieteikums konkursam „Eiropas gada koks”.

 

 

 

Pielikums nr. 2

konkursa „Eiropas gada koks”  nolikumam

 

 

Latvijas Meža sertifikācijas padomes

 un Latvijas Meža īpašnieku biedrības

 konkursa „Eiropas gada koks”

vērtēšanas komisijai

 

 

PIETEIKUMA PAMATOJUMS

 

Lai konkursa žūrija varētu kvalitatīvi izvērtēt Jūsu sagatavoto pieteikumu, lūdzu brīvā tekstā sniedziet informāciju par koku pretendentu nominācijai: Eiropas gada koks Latvijā. Informāciju vēlams sniegt atbilstoši konkursa nolikuma 4. punkta vērtēšanas kritērijiem.

Konkursā vienlīdz svarīgi ir gan koks, gan koka stāsts, kas ir konkursa neatņemami saistītas sastāvdaļas

·         Atrašanās vieta:

_________________________

·         GPS koordinātas (ja iespējams):

·         Suga:

·         Botāniskie dati (ja iespējams noteikt - apkārtmērs 1,3 m augstumā, vecums, augstums):

·         Stāsts (piemēram: nozīme vietējiem cilvēkiem, teika, pasaka, vēsturiskā loma, dabas vērtība, aculiecinieka stāsts). (Izmantojiet papildus lapas, ja nepieciešams).

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Īpašnieka, ja tāds ir, piekrišana

Pievienotas divas koka fotogrāfijas, vēlams, atšķirīgā skatā

Noslēgums (vieta Jūsu komentāriem, piebildēm, ja tādi ir)